You are here

Installation in Napa Gallery, Helsinki.

Press release (in Finnish):

Olet tässä
Installaatio

25.11.–16.12.2007

Näyttelyn lähtökohtana on vuonna 2003 kirjoittamani teoreettinen työ, joka oli taiteen maisterin lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin osastolle.

Työn aiheena oli kaupunkitila. Kartoitin tekstissäni erilaisia näkökulmia kaupunkitilaan ja sitä käsitteleviä teorioita muunmuassa maantieteen, sosiologian ja markkinoinnin alueilta. Lopputuloksena oli jonkinlainen kaleidoskooppi, jonka läpi kaupunkia tarkastellaan sekä makrotasolla, tutkien mitä ovat globaalisti vaikuttavat voimat, millaisten mekanismien avulla ne toimivat ja kuinka ne muokkaavat meitä ympäröivää todellisuutta. Toinen tutkimusalue on mikrotaso, se miten ihminen hahmottaa ympäristöään ja jäsentää näennäisen kaoottista todellisuutta itselleen merkityksellisiksi rakenteiksi ja niiden avulla työstää identiteettiään.

Kaupungit ovat alunperin syntyneet kaupanteon ympärille, paikkoihin joissa myyjä ja ostaja ovat kohdanneet. Kuluttaminen on kaupunkilaisuuteen sisäänrakennettua toimintaa, jonka kautta tietoisesti tai tiedostamattamme rakennamme identiteettiämme. Kaupunkitilan olemus on jatkuvassa muutoksessa esimerkiksi kilpailevien kaupallisten ja ei-kaupallisten visuaalisten viestien, liikkuvien julkisen ja yksityisen rajapintojen, tilojen väliaikaisten ja pysyvien käyttöjen sekä globaalien ja paikallisten vaikutteiden kohtaamispaikkana.

Minusta oli mielenkiintoista toteuttaa tekstistäni tilallinen visualisointi Napaan, paikkaan joka on yhtäaikaa kauppa ja galleria, ja ympärivuorokautisessa vuorovaikutuksessa kadun kanssa.